Simon Zoetebier PTer, Leefstijl & Vitaliteit Coach en Gewichtsconsulent
Laat mij de start zijn voor een gezond, energiek en uitgebalanceerd leven.
 
 
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: De overeenkomst

U hebt een Overeenkomst Personal Trainingen Gewichtsconsulent afgesloten met Simon Zoetebier Personal Training en Gewichtsconsulent. De aard van deze overeenkomst is dat u door Simon Zoetebier Personal Training en Gewichtsconsulent wordt bijgestaan voor het geven van trainingsadviezen, gewichtsafname of toename het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de Overeenkomst Personal Training zijn de Algemene voorwaarden van Simon Zoetebier Personal Training en Gewichtsconsulent van toepassing.
Simon Zoetebier Personal Training is de handelsnaam van Simon Zoetebier, Personal Traineren en Gewichtsconsulent, statutair gevestigd 1e Polderweg 9, 7685 PN Beerzerveld. Simon Zoetebier Personal Training werkt binnen het Personal Training concept genaamd AALO. AALO verzorgt onder meer basisopleidingen, kwartaalconventies en verstrekt materialen om Personal Trainers te ondersteunen.

Artikel 2: Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst Personal Training enen Gewichtsconsulent , heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van Simon Zoetebier Personal Training.

Artikel 3: Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd van 13 weken.
2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst Personal Training is mogelijk indien:
– U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Personal Training-sessies te volgen;
– Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Personal Training-sessies te volgen. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, voor ziekte of bijzondere omstandigheden geld een mondeling contact van 48 uur voor de training. Het geld van resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald.
3. Simon Zoetebier Personal Training en  Gewichtsconsulent heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door Simon Zoetebier Personal Training aantoonbaar geleden schade.

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen

1. De prijs voor de Personal Training-sessies wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door Simon Zoetebier Personal Training 4 weken voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft u het recht om de Overeenkomst Personal Training binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 5: Betaling

1. De Personal Training en Gewichtsconsulent sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Simon Zoetebier Personal Training schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Simon Zoetebier Personal Training gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Simon Zoetebier Personal Training bevoegd om u deelname aan Personal Training-sessies te weigeren.
4. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Simon Zoetebier Personal Training bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 6: Verplichtingen van Simon Zoetebier Personal Training

1. Simon Zoetebier Personal Training staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst Personal Training.
2. Simon Zoetebier Personal Training staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
3. Simon Zoetebier Personal Training beschikt over een geldig Reanimatie en AED diploma.
4. Simon Zoetebier Personal Training voldoet aan de licentie-eisen van ALLO.
5. Simon Zoetebier Personal Training houdt zich aan de Wereld Anti-Doping Code.

Artikel 7: Verplichtingen van de klant

1. U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Simon Zoetebier Personal Training. Simon Zoetebier Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
2. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.
3. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Simon Zoetebier Personal Training door te geven.

Artikel 8: Annuleringen of te laat komen

1. Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 48 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Simon Zoetebier Personal Training. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.
2. Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Simon Zoetebier Personal Training om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Simon Zoetebier Personal Training is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training. Simon Zoetebier Personal Training is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.